Maaş katsayısındaki artış memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödemeyi arttırdı

Ocak 11, 2021 by Yorum yapılmamış

İşte Meşhur’un o yazısı;

2021 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısındaki artış memurlar, kontratlı işçi ve memur emeklilerine yapılan kimi ödemeler değiştirdiği üzere kamu çalışanı olmayanlara yapılan birçok ödeme meblağını da değiştirdi. Değişen bu ödeme fiyatlarını açıklamaya çalışacağız.

Ek özel hizmet tazminatı meblağı ne kadar oldu?

Birtakım memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla fiyat almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı mesleklerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra ünite yöneticileri dahil) 1-4’üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna nazaran, bu unvandaki çalışandan muhakkak koşullara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür.

Bu ödemenin fiyatı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı mesleklerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Lideri ve daha üst idari vazifelerde bulunanlar için; 9500 * 0,165786 * % 30 = 472,49 TL.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı için; 9500 * 0,165786 * % 20 = 314,99 TL’dir. Bu fiyattan yalnızca damga vergisi kesilecektir.

Kimi memurlara ödenen ek tazminat bölgelere nazaran ne kadar oldu?

Unvanları tıpkı olsa da kimi işçinin maaşları başkalarından daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara yahut çalıştıkları projelere nazaran maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Bilhassa Teknik Hizmetler Sınıfı’nda vazife yapan çalışanlar ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda vazife yapan işçilerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere nazaran ödenen ek tazminat nedeniyle değerli meblağda maaş farkı sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı işçiye ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere nazaran farklılık oluşturmaktadır.

Buna nazaran; Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda vazife yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,165786 % 90 = 1.417,47 TL, pratisyen tabiplere ise 9500*0,165786 *% 50 = 787,48 TL fiyatındadır. Bu meblağdan yalnızca damga vergisi kesilecektir.

Veteriner tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500*0,165786 * % 70 = 1.102 TL fiyatındadır. Yeniden Teknik Hizmetler Sınıfı’nda misyon yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,165786* % 35= 551 TL fiyatındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme fiyatı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70’i oranında olup, bu meblağ 9500* 0,165786 * % 70 = 1.102 TL’dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzeri ödemelerin niye öteki hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Bilhassa öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

Temmuzdan itibaren memura verilecek ödül fiyatı ne kadar oldu?

Memura yapılacak ödülde temel alınan öge üstün muvaffakiyet dokümanı almaktadır. Üstün muvaffakiyet dokümanı verilenlere, merkezde bağlı yahut ilgili bakan ve vilayetlerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu meblağ ise 9500*0,165786* % 200 = 3.149,93 TL’dir. Lakin, yapılacak bu ödeme azamî fiyat olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Unsurda dikkat çeken değerli bir konu da bağlı bakanların ödül verip veremeyeceği konusudur. Kanunda bağlı bakanlara bu tarafta bir yetki verilmemiştir. Lakin, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı vereceği görüşle bu hususa açıklık getirebilir.

Güvenlik korucuları ne kadar fiyat alacak?

442 sayılı Kanun’un 74’üncü unsurunda; güvenlik korucularına hizmetin devamı müddetince her ay 14.640 gösterge sayısının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde fiyat ödeneceği belirtilmiştir. Bu meblağ ise 14.640 * 0,165786 = 2.427 TL’dir. Bu fiyat, rastgele bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

Erdem Aylığı meblağı olarak ne kadar ödeme yapılacak?

Ulusal Mücadele’ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatı’na Kıbrıs’ta fiilen vazife alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,165786 = 1.078 TL aylık bağlanır.

Hak sahibinin vefatı halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, fakat dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan gelir yahut aylık bağlanmadığı üzere, mecburî olarak toplumsal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği surece 30 günlük net taban fiyat meblağı (dul eşler için bu fiyatın % 75’i) temel alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme periyotlarında kendileri için 6.503*0,165786 = 1.078 TL, dul eşleri için 5.203*0,165786 = 862,58 TL, öteki yakınları için 3.619*0,165786 = 599,97 TL ödeme yapılacaktır.

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme fiyatları ne kadar oldu?

2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Mahzur oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,165786= 870,87 TL,

2- Mahzur oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,165786= 580,58 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,165786= 580,58 TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,165786 = 727,30 TL,tutarında ödeme yapılacaktır.

Şayet K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek meblağlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Müdafaa kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na ilişkin toplumsal hizmet kuruluşlarında müdafaa kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz gereksinimlerini karşılamak ve bir kereye mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,165786= 2.540,67 TL fiyatında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

İntörn eğitimi görenlere ne kadar ödeme yapılacak?

Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi devrinde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay mühletle 4.702*0,165786 = 779,52 TL meblağda aylık fiyat ödenir.

Vilayet genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar oldu?

Meclis ve komite toplantılarına katıldıkları her gün için; vilayet genel meclisi liderine 6026*0,165786 = 999 TL, öbür meclis üyelerine 2.226*0,165786 = 369 TL meblağında brüt huzur hakkı ödenir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir